ЭЭГ

Электроэнцефалографы

24 или 32 канала

Неврополиграф ЭЭГ-24

Неврополиграф ЭЭГ-32

суточный монитор ЭЭГ

Неврополиграф Холтер ЭЭГ